محصولات

هیپراداگ 7

هیپراداگ 7

واکسن زنده علیه پاروا ویروس. دیستمپر. هپاتیت. لارنگوتراکئیت و تراکئوبرونشیت واکسن کشته علیه بیماری لپتوسپیروز
گناسر

گناسر

گاو، گوسفند و بز :درمان آنستروس، ایجاد فحلی، ایجاد اوولاسیون، همزمانی استروس، درمان عقیمی ناشی از کم کاری هیپوفیز، چند قلوزایی و سوپر اوولاسیون.
استارت وک

استارت وک

واکسن کشته ورم پستان علیه استافیلوکوکوس ها و کلی فرم ها
اسپونجاوت

اسپونجاوت

همزمانی استروس و ایجاد فحلی اسفنج کاشتنی(ESPONJAVET) اگر به همراه PMSG استفاده شود باعث ایجاد و همزمان نمودن فعالیت سیکلیک طی دوره آنستروس می گردد.
نوورمون

نوورمون

هورمون گنادوتروفین سرمی مادیان آبستن یا گنادوتروفین کوریون اسب