سگ

هیپراداگ 7

هیپراداگ 7

واکسن زنده علیه پاروا ویروس. دیستمپر. هپاتیت. لارنگوتراکئیت و تراکئوبرونشیت واکسن کشته علیه بیماری لپتوسپیروز