گناسر

گناسر
ترکیب دارویی:
هر ویال حاوی هورمون PMSG (ECG) ۵۰۰۰ واحد(IU) حلال جهت تزریق
موارد مصرف:
گاو، گوسفند و بز :درمان آنستروس، ایجاد فحلی، ایجاد اوولاسیون، همزمانی استروس، درمان عقیمی ناشی از کم کاری هیپوفیز، چند قلوزایی و سوپر اوولاسیون.
میزان مصرف:
گاو: جهت درمان آنستروس و ایجاد فحلی ۱۰۰۰-۵۰۰ واحد یک نوبت برای هر حیوان بر اساس پروتکل تجویزی توسط دکتر دامپزشک وجهت سوپر اوولاسیون ۵۰۰۰-۳۰۰۰ واحد یک نوبت برای هر حیوان گوسفند وبز: جهت همزمانی و ایجاد فحلی ۶۰۰-۳۰۰ واحد یک نوبت برای هر حیوان
بسته بندی :
ویال های حاوی ۵۰۰۰ واحد و حلال مربوطه