اسپونجاوت

ترکیب دارویی :
هر اسفنج حاوی مدروکسی پروژسترون استات ۶۰ mg
موارد مصرف :
میش و بز ماده: همزمانی استروس و ایجا د فحلی اسفنج کاشتنی(ESPONJAVET) اگر به همراه PMSG استفاده شود باعث ایجاد و همزمان نمودن فعالیت سیکلیک طی دوره آنستروس می گردد. هدف استفاده از این اسفنج ایجاد شرایط یکسان از نظر فعالیت جنسی در تمام حیوانات ماده گله می باشد به طوری که باعث ایجاد فاز لوتئال می شود.
میزان مصرف :
یک اسفنج برای هر حیوان استفاده شود. اسفنج باید ۱۲ تا ۱۴ روز داخل واژن باقی بماند اسفنج ۱۴ روز بعد از جاگذاری در مرحله آنستروس خارج و همزمان ۵۰۰ واحد PMSG به صورت عضلانی تزریق شود.
بسته بندی :
بسته حاوی ۲۵ عدد اسفنج