استارت وک

استارت وک
واکسن کشته ورم پستان علیه استافیلوکوکوس ها و کلی فرم ها

ترکیبات :
 هر دوز - 2 میلی لیتر( شامل: > 50RED60 اشرشیاکلی کشته ) * -J5 استافیلوکوکوس اورئوس کشته ( SP140 (CP8 سویه تولید کننده > 50RED80 *** SAAC**
 
گاو و تلیسه: ایمن سازی در گاوها و تلیس ههای سالم انجام می شود. واکسیناسیون باعث پیشگیری از اورام پستان، کاهش وقوع اورام پستان تحت بالینی، کاهش وقوع و شدت اورام پستان بالینی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و استافیلوکوکو سهای کواگولاز منفی می شود. دربرنامه کامل واکسیناسیون ایمنی 13 روز بعد از اولین واکسن القاء شده و تا 78 روز بعد از سومین واکسن باقی می ماند ) به عبارتی واکسیناسیون کامل تا روز 130 بعد از زایش گاو را در برابر ورم پستان ایمن م یکند(. واکسن در تمام طول آبستنی و شیرواری در گاو ماده قابل تجویز است. کارایی واکسن در مواردی غیر از پیشگیری از اورام پستان در گاو فاقد هرگونه اطلاعات علمی می باشد.
 
بسته بندی :
بسته های حاوی 20 ویال تک دوزی، ویا لهای 5 دوزی و شیش ههای 25 دوزی موجودا ست.
واکسیناسیون به صورت داخل عضلانی و در عضله گردن تزریق میشود. توصیه م یشود واکسن در تجویزهای بعدی در طرف دیگر گردن تزریق شود. هر دوز - 2 میلی لیتر-به صورت عمیق در عضله گردن تزریق می شود.
برنامه واکسیناسیون توصیه شده :
اولین تجویز: 45 روز قبل از تاریخ احتمالی زایمان،
دومین تجویز: 10 روز قبل از تاریخ احتمالی زایمان - 35 روز بعد از تجویز اول،
سومین تجویز: 52 روز بعد از زایمان - 65 روز بعد از تجویز دوم.
برنامه واکسیناسیون در هر زایمان گاو تکرار م یشود.
توصیه برای واکسیناسیون صحیح توصیه م یشَود واکسیناسیون در شرایط محیطی مناسب و در دمای 15 - 25 درجه سانتی گراد تزریق گردد. ویال واکسن ها قبل از تزریق تکان داده شود.